Ing. František Ohnisko - soudní znalec - posudky strojů a zařízení

 Ing. František Ohnisko - soudní znalec - posudky strojů a zařízení

Posudky strojů a zařízení

Mohu zajistit zpracování posudků v těchto základních oborech:

obrábění třískové a beztřískové zahrnující systémy CNC apod.
tváření za studena a za tepla
manipulátory a roboty
plastické hmoty, zpracování pryže
dřevozpracující, papírenský a farmaceutický
polygrafický a knižní
mlékárenský, zpracování masa, zpracování obilí a krmiva
stavební, zemní a silniční práce
zemědělský včetně traktorů, kombajnů, návěsů apod.
potravinářský (jídelny, restaurace, vývařovny)
slévárenský (ocel, litina, specielní slitiny)
textilní, konfekční a kožedělný
sklářský včetně výroby forem
nábytkářský
skladové hospodářství – zvedací mechanismy (přepravní a transportní prostředky)
přístrojové techniky včetně elektronických mikroskopů
kompresory, čerpadly, vývěvy, vzduchotechnika
obaly a balicí technika

Případová studie 37

Pro společnost se zahraniční účastí jsem zpracoval znalecký posudek, ve kterém byla stanovena obvyklá – tržní cena hrotové brusky na kulato. Jedná se o brusku se zvláštním uspořádáním vertikálního brusného agregátu a se speciálním zařízením pro uchycení obrobku pro práci v libovolných délkách. Řada speciálních zařízení zajišťuje filtraci brusného odpadu a zpětné chlazení oleje.
Vzhledem k tomu, že bruska byla dočasně umístěna mimo ČR, provedl jsem posouzení technického stavu dle detailní fotodokumentace.

Případová studie 36

Na žádost banky jsem zpracoval znalecký posudek na soubor dřevoobráběcích strojů a zařízení. V průběhu financování potřeb klienta bankou nedodržel tento klient platební podmínky banky, proto banka přistoupila k prodeji úvěrovaných zařízení. Pro účely tohoto prodeje bylo třeba stanovit obvyklou prodejní cenu nejen jmenovaných dřevoobráběcích zařízení, ale také příslušenství k těmto zařízením, jako např. frézy, vrtáky apod. Jednalo se o novější stroje a zařízení italské výroby, jež svým charakterem byly jak konvenční, tak také velmi složité s řízením CNC.

Případová studie 35

Leasingová společnost si objednala znalecký posudek s výpočtem obvyklé ceny na obráběcí centrum CNC. Stroj byl asi 10 měsíců odstaven z provozu. Provedl jsem obvyklou technickou prohlídku obráběcího centra, přičemž opotřebení jednotlivých strojů a dílců bylo úměrné době provozního využívání. V posudku jsem mimo jiné uvedl, jaké úkony je třeba provést, aby stroj bylo možné uvést znovu do provozu. Jednalo se např. o odstranění částečné koroze, promazání funkčních uzlů, přebroušení pracovního stolu, vyrovnání do vodováhy, revize strojní a elektro.

Případová studie 34

Pro střední odbornou školu jsem zpracoval znalecký posudek, ve kterém se jednalo o starší strojní zařízení (vrtačky, ohýbačky, strojní nůžky, pojízdné sekačky trávy apod.). Účelem posudku bylo stanovit, zda je zařízení vhodné i nadále využívat. Na základě detailní technické prohlídky zařízení jsem dospěl k závěru, že převážná část zařízení není způsobilá k dalšímu provoznímu využívání. Součástí posudku bylo tedy doporučení vyřadit tato zařízení z majetku odborné školy.

Případová studie 33

Společnost s.r.o. mě požádala o zjištění technického stavu a výpočet obvyklé ceny s cílem využít znalecký posudek pro účely prodeje strojních zařízení CNC a programovatelné pračky. Na základě provedené technické prohlídky zařízení, které bylo pořízeno před 2-3 lety a instalováno ve dvousměnném provozu jsem zjistil, že současný technický stav tohoto zařízení je velmi dobrý. Technickému stavu zařízení odpovídala také následně vypočítaná obvyklá cena zařízení, kterou zadavatel využil pro jednání o prodeji zařízení.

Případová studie 32

Společnost s.r.o. zabývající se výrobou obalových materiálů požádala o ocenění starší automatické balicí linky, kterou zamýšlí nabídnout k prodeji. Stávající balicí linka již pro účely výroby byla z kapacitních důvodů nedostačující, proto se společnost rozhodla s ohledem na zvyšující počet zakázek tuto linku nahradit novou linkou italské výroby. Technický stav současné linky nabízené k prodeji je vzhledem ke svému stáří velmi dobrý, takže tato linka může být ještě využita v provozu jiné společnosti.

Případová studie 31

Ústav AV ČR mě požádal o stanovení obvyklé ceny na pětioperační dřevoobráběcí kombinovaný stroj. Tento stroj zamýšlí objednatel prodat zájemci k dalšímu využití, protože ruší v ústavu dřevoobráběcí dílnu. Při prohlídce jsem zjistil, že se jedná o stroj vyrobený před šesti lety. V průběhu této doby nebyl stroj plně využíván a je tedy v současné době v dobrém technickém stavu. Nebude nutné provádět na stroji opravy, aby byl i nadále provozuschopný.

Případová studie 30

Vyšší odborná škola mě požádala o zjištění technického stavu staršího pracího stroje. Současné bylo třeba stanovit, zda by byl tento stroj vhodný k dalšímu případnému prodeji.
Na základě technické prohlídky jsem zjistil, že stroj je již technicky i morálně zastaralý a není tudíž vhodný k trvalému využití v provozu. Doporučil jsem proto, aby prací stroj byl z majetku vyřazen a následně likvidován.

Případová studie 29

Střední průmyslová škola si vyžádala, abych zpracoval posudek na zařízení posilovny. Technickou prohlídkou jsem zjistil technický stav zařízení, které je z let 90 – 93. Většinu předmětů je již nefunkční, některé jsou nekompletní a značně korozně opotřebené. Technický stav byl v úrovni 7-9%, tato úroveň značí, že předměty již nejsou způsobilé k trvalému užívání a je nezbytné je z majetku vyřadit.

Případová studie 28

Majitel firmy, která vyrábí speciální zařízení pro výrobu foliových tisků, požádal o zpracování znaleckého ocenění majetku pro převod majetku do s.r.o. V provozním závodě jsem provedl technickou prohlídku všech strojů a zařízení včetně dopravních prostředků, která je nezbytná pro stanovení opotřebení a technického stavu. Míra opotřebení, technický stav zařízení a základní amortizace jsou pak hlavními parametry pro výpočet obvyklé ceny dle standardu soudního inženýrství pro hmotný majetek mimo dopravní vozidla. Dopravní prostředky bylo tedy nutno zpracovat a ocenit dle standardu soudního inženýrství pro motorová vozidla č. 1/2005.

Případová studie 27

Správce nemovitostí společnosti s.r.o. požadoval, abych zpracoval znalecký posudek čerpací stanice PHM s výpočtem obvyklé ceny. Posudek byl vypracován k účelům prodeje čerpací stanice.
Současně s identifikací jednotlivých položek majetku jsem zjistil technický stav, míru opotřebení, základní amortizaci a další parametry potřebné pro výpočet. Hlavními položkami majetku k ocenění byly ocelové nádrže, polyetylenové nádrže, výdejní stojany, uzavírací armatury a další.

Případová studie 26

Na základě výběrové řízení ústředního orgánu jsem byl pověřen zpracováním odborného posouzení technického stavu kovoobráběcích strojů a zařízení pro klempířskou výrobu. Následně jsem vypočítal obvyklou cenu těchto strojů, které byly zakoupeny v Číně a instalovány v provozech firem v ČR. Součástí odborného posouzení bylo rovněž zhodnocení technické úrovně a výrobní kvality předmětných strojů. Výpočet obvyklé ceny strojů byl použit ke srovnání, zda prodejní cena strojů stanovená čínskými výrobci odpovídá cenové hladině strojů s obdobnými parametry, jež jsou vyráběny v ČR.

Případová studie 25

Na žádost okresního soudu jsem zjišťoval správnou funkci a provozní spolehlivost nově vyrobeného balicího stroje. Objednavatel nepřevzal stroj od výrobce proto, že při předání a odzkoušení stroje nebyly splněny výstupní náviny na dutinky dle smlouvy o dílo. Objednavatel proto odstoupil od smlouvy a tato skutečnost vedla k soudnímu sporu mezi objednavatelem a výrobcem. Mým úkolem bylo detailně celý případ vyhodnotit z technického hlediska a odpovědět na otázky soudu a právních zástupců objednavatele i výrobce stroje.

Případová studie 24

Výrobce sportovního oblečení – OSVČ, který zároveň označuje sportovní dresy popisem discipliny, zakládá s.r.o., do níž chce převést výrobní zařízení sloužící k produkci sportovního oblečení. Jedná se např. o šicí stroje, sublimační lisy, tepelné lisy a tiskací stroj. Technický stav starších strojů je v rozsahu 45 %, u strojů novějších činí 78 %. Účelem posudku bylo stanovit u těchto zařízení cenu obvyklou, která bude zavedena do účetnictví založené s.r.o.

Případová studie 23

Společnost se zahraniční účastí požádala o stanovení obvyklé ceny specielní frézky na profilové šneky. Stroj byl staršího data výroby, byl však celkově modernizován a vykazoval tudíž parametry srovnatelné s novými typově podobnými stroji. Ve znaleckém posudku vypočítaná obvyklá cena odpovídala současnému technickému stavu stroje.

Případová studie 22

Pro neziskovou organizaci bylo třeba stanovit obvyklou cenu čistírny odpadních vod, která byla pořízena v roce 2001. Provedení bylo celoplastové, jednalo se o konstrukci staršího typu patřící do kategorie malých mechanicko-biologických domovních ČOV. Na základě podrobné technické prohlídky jsem zjistil opotřebení jednotlivých uzlů – komponent a stanovil jejich obvyklou cenu pro účely prodeje.

Případová studie 21

Společnost s r.o. ukončila před dvěma lety provoz dílenských strojů a zařízení, ke kterým jsem zpracoval výpočet obvyklé ceny pro účely prodeje těchto strojů. Jednalo se o soustruhy, ohýbačky, pásové pily, brusky apod.
Ve znaleckém posudku bylo zdůrazněno, že před uvedením zařízení do provozu po dvouletém odstavení je bezpodmínečně nutné jejich řádné očištění, promazání, výměna olejových náplní apod.

Případová studie 20

Byl jsem požádán brněnskou firmou, abych zjistil, proč došlo k provozní nespolehlivosti vysokorychlostního CNC vláknového dělícího laserového stroje FILA 3015 3kW.

Zjistil jsem následující:

  1. Provozní degradaci vysokorychlostního CNC vláknového dělícího laserového stroje tj. ztrátu schopnosti plnit stanovenou funkci v provozním užívání dle technických podmínek Kupní smlouvy v době od uvedení do zkušebního provozu až do současné doby.
  2. Vadný výrobek současného řídicího systému je příčinou provozní nespolehlivosti stroje. Značně omezuje jeho výkon a deklarovanou kvalitu výřezů v různých tloušťkách materiálů.
  3. Omezení požadovaného výkonu stroje není způsobeno nekvalifikovanou obsluhou stroje, nýbrž vadnou funkcí instalovaného řídicího systému na stroji.


Případová studie 19

Firma vyrábějící součástky z tyčí a vícehranů na CNC soustruhu zjistila závadu na držáku poháněných nástrojů, který je ustaven v revolverové hlavě soustruhu. Podrobnou prohlídkou jsem zjistil, že k chybné funkci revolverové hlavy způsobující poruchu držáku došlo již u výrobce soustruhu. Bylo zjištěno, že funkce – aretace revolverové hlavy nebyla výrobcem soustruhu řádně odzkoušena a stroj tedy nebyl způsobilý k plnému využití u odběratele. Tato zjištění byla podkladem pro zpracování znaleckého posudku k dalšímu jednání odběratele soustruhu s jeho výrobcem.

Případová studie 18

Firma se zahraniční účastí mě požádala, abych zjistil příčinu vzniku poruchy u elektrického motoru, který byl umístěn v chladicí věži. Měřením poškozených dílů (stator, rotor) jsem zjistil, že otvor pro vnější průměr ložiska rotoru ve štítu byl vyroben o několik setin milimetrů větší, než bylo na výrobním výkresu uvedeno. Vlivem zvětšené radiální vůle přišel uvolněný vibrující rotor do kontaktu s vinutím v horní části statoru, což vyústilo ve zkrat motoru. Znalecký posudek byl pro objednavatele podkladem pro reklamační řízení s výrobcem štítu elektrického motoru.

Případová studie 17

Na základě výběrového řízení ústředního orgánu (ministerstva) jsem byl pověřen oceněním majetku – zejména vybavení kanceláří - který byl určen k vyřazení z účetní evidence a případně k prodeji zájemcům. Některá posuzovaná zařízení (skartovačky, ledničky, kopírky atd.) byla zčásti nefunkční anebo nekompletní, proto nebyla vhodná pro další prodej, nýbrž byla určena přímo k likvidaci.

Případová studie 16

Zpracoval jsem posouzení, zda byly v projektu výzkumu a vývoje – obor slévárenství – splněny prvky novosti pro uznání stupně inovace požadované pro výzkum a vývoj z veřejných prostředků dle zákona č. 130/2002 Sb. Na základě prohlídky podkladů projektu, kterou jsem provedl v sídle společnosti, jsem zjistil, že projekty obsahují ocenitelný prvek novosti v souladu s příslušným zákonem.

Případová studie 15

Zpracoval jsem znalecký posudek na linku pro výrobu plastových oken a dveří za účelem leasingového řízení – jednalo se o zpětný leasing. Stroje a zařízení linky byly pořízeny v letech 2003 – 2008 od italského a německého výrobce. U posuzovaných strojů a zařízení byla vypočítána obvyklá cena a jejich technický stav byl s využitím standardu soudního inženýrství vyhodnocen v rozsahu 65 – 82 %.

Případová studie 14

Pojišťovna mě požádala provést prohlídku zásilky, přičemž se jednalo o zboží poškozené při přepravě následkem promočení. Zboží přepravoval český dopravce ze zahraničí do skladu společnosti na území ČR. Zboží pro kosmetické účely bylo přepravováno v patnácti kartonových krabicích. Každý kus byl zabalen do igelitového sáčku a zabezpečen svařením. Prohlídkou jsem zjistil, že z patnácti krabic bylo mírně nebo silně promočeno zboží pouze ve třech krabicích. Ostatní krabice byly nepoškozeny. Zjištění stanovené posudkem využila pojišťovna k určení výše škody, aby byl adekvátně stanoven rozsah pojistného plnění.

Případová studie 13

Firma vyrábějící plastové výrobky, zejména tiskové plakáty, mě požádala o stanovení obvyklé ceny tiskařských strojů za účelem prodeje novým vlastníkům. Konkrétně šlo o velkoformátové UV inkoustové tiskařské stroje nejnovější konstrukce s osmibarevným provedením a maximální šířkou materiálu 5 000 a 3200 mm. Stroje se vyznačují vysokou výkonností a mimořádnou kvalitou tisku. Velmi široká nabídka obsahuje zejména umělecké tisky, fotoreprodukce, plakáty, reklamní grafiku apod.

Případová studie 12

Společnost, která se zabývá restauračním provozem, mě požádala o stanovení fyzického opotřebení, zjištění současného technického stavu restauračního zařízení a výpočtem obvyklé ceny majetku – restauračního vybavení. Restaurační zařízení je provozováno celodenně včetně provozu vlastní kuchyně s poledním výdejem menu. Jednalo se o převod zařízení formy OSVČ na právnickou osobu s.r.o. Pokud se jedná o dokladování předmětného zařízení restaurace, u některých položek staršího data, které byly v inventurním seznamu majetku, nebyl doložen rok pořízení, neboť původní nabývací doklady nebylo již možno dohledat.

Případová studie 11

Na žádost strojírenské firmy jsem zjišťoval, proč nefunguje přípravek na úpravu dílce pro uchycení automobilového výfuku. Při závěrečných zkouškách jsem zjistil, že navržená konstrukce přípravku neumožňuje dosáhnout požadovaného tvaru výlisku. Doporučil jsem jiné konstrukční řešení, které vychází z podobných aplikací, jež byly již v automobilovém průmyslu použity.

Případová studie 10

Zpracoval jsem pro objednatele znalecký posudek pro dva tiskařské stroje stejného typu. Cílem bylo zjistit, zda jsou stroje v základní sestavě zcela identické a jaký je rozdíl v obvyklé ceně těchto strojů, protože kupní cena druhého stroje byla výrazně odlišná. První stroj byl pořízen začátkem roku a druhý stroj byl pořízen ve III. čtvrtletí téhož roku. V posudku bylo obsaženo detailní porovnání parametrů obou strojů přímo v provozu. Výsledkem odborného zjištění byl závěr, že oba stroje jsou totožné, přičemž vypočítaná obvyklá tržní cena těchto strojů se výrazně neliší.

Případová studie 9

Byl jsem jmenován KS v Brně znalcem pro zpracování znaleckého posudku za účelem stanovení obvyklé ceny movitého majetku, který navrhovatel v rámci koncernu nabývá kupní smlouvou od zahraničního subjektu se sídlem v Itálii. Jedná se o speciální zařízení - CNC stroje pro výrobu plastických hmot, jejichž pořizovací cena se pohybuje v řádu dvou až čtyř milionů korun.

Případová studie 8

Byl jsem požádán pojišťovnou, abych zjistil a ve znaleckém posudku konkretizoval příčiny vzniku závady na pásovém rypadle, která vede k požadavku na pojistné plnění. Při pracovní činnosti – manipulaci nakládací lžíce ztratil stroj ovladatelnost otoče. Při prohlídce závady bylo zjištěno poškození vnitřního ozubení věnce otoče vniknutím kamene mezi věnec a pastorek. Vzniklo vysoké rázové provozní napětí, které bylo vyšší než pevnost materiálu hřídele převodovky. Toto rázové napětí způsobilo deformaci – lom hřídele. Bylo nutné provést montáž nového hřídele s pastorkem a současně montáž nového ozubeného věnce v otoči. Bylo zjištěno, že závada nebyla způsobena nesprávným provozováním.

Případová studie 7

Byl jsem požádán o posouzení poškození krytů strojů při přepravě od výrobce k zákazníkovi. Strojní zařízení bylo na ložné ploše vozidla řádně zajištěno proti pohybu za dohledu řidiče a nakládací čety odesilatele. Během přepravy se uvolnily šrouby, jimiž byly upevněny kryty stroje, protože výrobce nezajistil jejich řádné dotažení ve výrobě. Výrobce strojního zařízení – dodavatel nesplnil tedy řádně nařízení vlády č.176/ 2008 Sb. z hlediska vibrací. Bylo zjištěno a v závěru posudku konstatováno, že přepravní firma nenese odpovědnost za poškození laku na krytech strojů při přepravě.

Případová studie 6

Fyzická osoba provozující rozsáhlou výrobní činnost včetně truhlářské výroby založila společnost s r.o., do níž bude v účetnictví převeden veškerý majetek. Dlouhodobý hmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek se tedy stává předmětem nepeněžitého vkladu fyzické osoby do nově založené obchodní společnosti, která bude předmětnou výrobní činnost provozovat. Provedl jsem ocenění veškerého hmotného majetku fyzické osoby včetně dopravních prostředků, dle něhož bude majetek zařazen do účetnictví nové obchodní společnosti.

Případová studie 5

Stanovení přepočtených cen hmotného majetku pro účely stanovené pojišťovnou

Česká výrobní společnost, která se zabývá výrobou kosmetických produktů v areálu v Brně, mě požádala, abych zpracoval znalecký posudek hmotného majetku této společnosti i dalších v témže areálu působících společností. V posudku jsem stanovil přepočtené ceny veškerého hmotného majetku, jednalo se o strojní a technologická zařízení (např. o kotle, míchadla, čerpadla, plničky, sušičky, kompresory, balící stroje, zvedací a dopravní zařízení a zabezpečovací zařízení) a inventář.

Ceny hmotného majetku ke stanovenému datu jsem stanovil korekcí s využitím koeficientů průměrného růstu cen průmyslových výrobků pro jednotlivé obory zařízení dle SKP. Pro starší stroje a zařízení jsem pro přepočet cen využil strukturální model č. 226/91.

Případová studie 4

Pro účely zpětného leasingu pro společnost zabezpečující výrobu plastových folií jsem zpracoval znalecký posudek flexotiskového stroje. Jedná se o flexotiskový kotoučový šestibarevný stroj, který sestává ze tří agregátových tiskových jednotek uspořádaných za sebou. Tento speciální stroj o hmotnosti 22 tun je využíván ke zpracování materiálů: AL folie, papír, BOPP folie, PET folie a lamináty. Znalecký posudek umožní společnosti realizaci zpětného leasingu za současného efektivního hospodaření s disponibilními finančními prostředky, přičemž společnost stroj nadále používá.

Případová studie 3

KS Brno mě pověřil, abych posoudil, zda tvářecí stroje jsou instalovány podle zadání výrobce strojů nebo podle požadavků, které jsou vzhledem k povaze těchto strojů obecně vyžadovány. Dále bylo třeba se vyjádřit k tomu, zda odchylky od požadavků na instalaci strojů mohou působit vibrace, jež se přenášejí na sousední stavební objekty a tyto nepříznivě narušují.

V závěru znaleckého posudku jsem na základě technické prohlídky a dalšího zjištění konstatoval, že tvářecí stroje jsou instalovány v souladu s obecně platnými předpisy pro tato zařízení. Dále jsem pro posouzení a jednoznačné zjištění přenosu vibrací stávajících tvářecích strojů na okolní stavební objekty doporučil konkrétní specializované odborné pracoviště, které může provést potřebná měření a vyhodnocení.

Případová studie 2

Většinový kapitálový podíl české výrobní společnosti se sídlem v Praze, která se zabývá výrobou kosmetických produktů, získala zahraniční společnost. Pro převod majetku do účetnictví transformované společnosti bylo třeba stanovit obvyklou cenu používaných strojních a technologických zařízení v závodě umístěném v Brně.

Zpracoval jsem tedy znalecký posudek veškerých strojních a technologických zařízení závodu, která společnost vede v účetnictví ve svém majetku a dále také všech zařízení, která společnost užívá na základě leasingových smluv. Jednalo se např. o kotle, míchadla, čerpadla, plničky, sušičky, kompresory, balící stroje, zvedací a dopravní zařízení a zabezpečovací zařízení. Velká část posuzovaných strojů a zařízení byla v posledních letech modernizována a tím byla významnou měrou ovlivněna úroveň obvyklé ceny majetku.

Případová studie 1

Usnesením okresního soudu jsem byl ustanoven, abych posoudil a zachytil stav 18 textilních strojů společnosti, které správce konkurzní podstaty vyřadil ze soupisu konkurzní podstaty úpadce.

Vzhledem k tomu, že textilní stroje nebyly po dobu téměř tří let provozně využívány, došlo u těchto strojů k provozní degradaci tj. ztrátě schopnosti plnit trvale stanovenou nebo předpokládanou funkci v provozu.

Ve znaleckém posudku jsem stanovil míru opotřebení jednotlivých strojů a jejich technický stav a současně navrhl, jaký druh opravy je nutno u jednotlivých strojů provést, aby je bylo možné opět využít v provozu. Zjištění uvedená v posudku budou využita pro soudní řízení ve věci, na niž byla podána žaloba.zahradní nábytek
Případová studie
(23.04.2019)
Pro společnost se zahraniční účastí jsem zpracoval znalecký posudek, ve kterém byla stanovena obvyklá – tržní cena...

více info.

Případová studie
(31.03.2019)
Pro zemědělský podnik jsem zpracoval obvyklou cenu kolového traktoru ZETOR pro účely úvěrového řízení. Obvyklá cena...

více info.

Případová studie
(27.01.2019)
Na žádost banky jsem zpracoval znalecký posudek na soubor dřevoobráběcích strojů a zařízení. V průběhu financování...

více info.

Případová studie
(23.10.2018)
Leasingová společnost si objednala znalecký posudek s výpočtem obvyklé ceny na obráběcí centrum CNC. Stroj byl asi...

více info.

Případová studie
(23.9.2018)
Společnost obchodující se sportovními potřebami si vyžádala ocenění skladu sportovních potřeb, které jsou distribuovány...

více info.

Případová studie
(31.7.2018)
Pro potřeby dědického řízení jsem zpracoval posudek s oceněním hmotného majetku instalovaného v zubní ordinaci...

více info.

Případová studie
(27.5.2018)
Pro střední odbornou školu jsem zpracoval znalecký posudek, ve kterém se jednalo o starší strojní zařízení (vrtačky...

více info.

Případová studie
(29.4.2018)
Pro Městský úřad jsem provedl v provozu kuchyně základní školy jakostní prohlídku gastrozařízení. Na základě této...

více info.

Případová studie
(26.3.2018)
Společnost s.r.o. mě požádala o zjištění technického stavu a výpočet obvyklé ceny s cílem využít znalecký posudek pro...

více info.

Případová studie
(28.2.2018)
Ústav akademie věd mě požádal o zjištění obvyklé ceny transmisního elektronového mikroskopu, který je určen pro...

více info.

Případová studie
(27.12.2017)
Společnost s.r.o. zabývající se výrobou obalových materiálů požádala o ocenění starší automatické balicí linky, kterou zamýšlí...

více info.

Případová studie
(21.11.2017)
Ústav AV ČR mě požádal o stanovení obvyklé ceny na pětioperační dřevoobráběcí kombinovaný stroj...

více info.

Případová studie
(23.7.2017)
Vyšší odborná škola mě požádala o zjištění technického stavu staršího pracího stroje. Současné bylo třeba stanovit, zda by byl...

více info.

Případová studie
(3.7.2017)
Společnost vyrábí náhradní díly pro generální opravy různých strojů a zařízení např. zemědělských strojů, kovoobráběcích strojů,...

více info.

Případová studie
(30.5.2017)
Střední průmyslová škola si vyžádala, abych zpracoval posudek na zařízení posilovny. Technickou prohlídkou jsem zjistil technický...

více info.

Případová studie
(23.4.2017)
Majitel firmy, která vyrábí speciální zařízení pro výrobu foliových tisků, požádal o zpracování znaleckého ocenění majetku pro...

více info.

Případová studie
(26.2.2017)
Správce nemovitostí společnosti s.r.o. požadoval, abych zpracoval znalecký posudek čerpací stanice PHM s výpočtem obvyklé ceny...

více info.

Případová studie
(22.1.2017)
Na základě výběrové řízení ústředního orgánu jsem byl pověřen zpracováním odborného posouzení technického stavu kovoobráběcích...

více info.

Případová studie
(27.11.2016)
Na žádost okresního soudu jsem zjišťoval správnou funkci a provozní spolehlivost nově vyrobeného balicího stroje. Objednavatel...

více info.

Případová studie
(29.9.2016)
Zdravotnické zařízení JMK požadovalo, abych ve stanoveném termínu ocenil hmotný majetek za účelem prodeje. Jednalo se zejména...

více info.

Případová studie
(29.7.2016)
V souvislosti s přechodem OSVČ na právnickou osobu tj. s.r.o. bylo potřeba ocenit rozsáhlý provoz autodopravy. Šlo zejména o...

více info.

Případová studie
(26.6.2016)
Firma provozující sportovní areál požadovala vypočítat obvyklé ceny souboru předmětů, které byly instalovány ve sportovním areálu...

více info.

Případová studie
(29.5.2016)
Výrobce sportovního oblečení – OSVČ, který zároveň označuje sportovní dresy popisem discipliny, zakládá s.r.o., do níž chce převést...

více info.

Případová studie
(1.4.2016)
Městský úřad menšího města objednal zpracování posudku pro cisternovou automobilovou stříkačku starší výroby T 148. Na stříkačce byla...

více info.

Odpovědná osoba, majitel webu: Ing. František Ohnisko - soudní znalec | poslední aktualizace: 21.05.2019